Bino / Bambino
Frenkie
Seta
Brita
Babička
Zazu
AIDA
George