KLAUS
Oliver
Tobias
Merry
RALF
HOPI
HONEY
Toby
PEGI
BENY
GOGO
TIMON
KUBKO
FÚZIK
Benji